Chính sách hoãn hoàn tiền

Việc hoãn, hủy, thay đổi dịch vụ sẽ theo thỏa thuận giữa hai bên.